Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GG FOOTWEAR  BV

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1.Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke en  rechtspersoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n). Onder “GG Footwear ” wordt in deze voorwaarden verstaan: GG Footwear  BV B.V.

1.2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen en overeenkomsten van GG Footwear , alsmede op de uitvoering daarvan, behoudens wijzigingen die slechts verbindend zijn indien zij door GG Footwear  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

1.3.Door de opdrachtgever gehanteerde dan wel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door GG Footwear  niet erkend en worden hier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GG Footwear , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1.Alle door GG Footwear  gedane aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door GG Footwear  aan te geven termijn geldig.

2.2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht GG Footwear  niet tot levering of acceptatie van de order. GG Footwear  behoudt zich het recht voor om een door haar gedane aanbieding binnen 10 dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.

2.3. GG Footwear  behoudt zich  het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

2.4. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen niet worden gezien als enige garantie. De in de aanbieding verstrekte informatie is voor GG Footwear  slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. GG Footwear  is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

2.5. Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling bij GG Footwear  een bestelling plaatst en deze bestelling door GG Footwear   wordt bevestigd, dan wel door GG Footwear , zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering is begonnen.

2.6. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.7. Indien om welke reden dan ook door opdrachtgever geen orderbevestiging is ontvangen, dan wordt de factuur tevens  als opdracht bevestiging beschouwd en wordt deze geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De  administratie van GG Footwear  is beslissend ter zake van hetgeen onder 2.5 en 2.6 gesteld is.

2.8. Elke overeenkomst wordt door GG Footwear  aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever –uitsluitend ter beoordeling door GG Footwear -  voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.9. GG Footwear  is  gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever voor GG Footwear  conveniërende zekerheden te eisen opdat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Voorts is GG Footwear  te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.

2.10. GG Footwear  is  bevoegd om –indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.


Artikel 3 Monsters/samples

3.1.Een aan de opdrachtgever verstrekt sample is slechts indicatief van aard. De opdrachtgever dient rekening te houden met de mogelijkheid dat de te leveren partij afwijkingen ten opzichte van het sample kan vertonen. Het  sample blijft te allen tijde eigendom van GG Footwear  en moet op eerste verzoek aan GG Footwear  worden toegezonden.

3.2. GG Footwear  houdt zich het recht voor om kleine aanpassingen in de samples te maken ter verbetering van ons product.


Artikel 4 Prijzen

4.1.Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen en in euro’s.

4.2. Tenzij anders vermeld zijn de door GG Footwear  verstrekte prijzen:    - gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, speciale- en  overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; - gebaseerd op levering af haar bedrijf, magazijnen of andere opslagplaats; -exclusief BTW, andere belastingen heffingen en rechten; - exclusief de kosten van vervoer en verzekering.

4.3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is GG Footwear  gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met  inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

4.4. GG Footwear  is  gerechtigd om voor orders beneden een bepaalde minimumwaarde extra administratiekosten door te berekenen, hetgeen per geval wordt vastgesteld en gefactureerd.


Artikel 5 Levering en levertijd

5.1. Tenzij schriftelijk anders  overeengekomen, geschiedt levering (EXW) Ex Works bedrijf, magazijnen of andere opslagplaats van GG Footwear . Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken de fabriek, het magazijn of andere opslagplaats hebben verlaten. Franco levering geschiedt alleen als en voor zover dit door GG Footwear , op de orderbevestiging, factuur of anderszins, schriftelijk wordt aangegeven. GG Footwear  behoudt zich het recht voor de zaken enkel onder rembours te leveren.

5.2. De levertijd wordt op de orderbevestiging vermeld. Deze levertijd geldt bij benadering en is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld  van de zijde van GG Footwear .

5.3. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht om, bij aangetekende brief, GG Footwear  op deze overschrijding te wijzen en dient hij GG Footwear  nog een uiterste leveringstermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke termijn ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.

5.4.Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming  in ontvangst te nemen.

5.5. Uitstel van levertijd op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met een door GG Footwear  afgegeven uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Uit dit uitstel voor GG Footwear  voortvloeiende kosten en verliezen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De door GG Footwear  ter zake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de afnemer.

5.6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is GG Footwear  gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd alle overige rechten van GG Footwear .

5.7. GG Footwear  is  gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke GG Footwear   afzonderlijk kan factureren; de opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

5.8. De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling door GG Footwear , dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan.

5.9. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en aanvaard. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.


Artikel 6 Transport/risico

6.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan GG Footwear  is verstrekt, door GG Footwear  als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat GG Footwear  hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2 . Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, welk risico op hem overgaat zodra de zaken onze fabrieken en/of magazijnen dan wel de fabrieken en/of magazijnen van derden hebben verlaten, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6.3. Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.


Artikel 7 Overmacht

7.1. Iedere verplichting van GG Footwear  tot nakoming van enige verplichting wordt opgeschort voor de duur dat de nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is. Onder overmacht aan de zijde van GG Footwear  wordt in deze verstaan: elke van de wil van GG Footwear  onafhankelijke c.q. al dan niet voorziene en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van GG Footwear  kan worden gevergd.  Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij GG Footwear  dan wel bij  leveranciers van GG Footwear , alsmede wanprestatie door  leveranciers van GG Footwear  waardoor GG Footwear  haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

7.2. Indien de nakoming langer dan één (1) maand is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste één (1) maand zal duren, kan elk van beide partijen, bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding zijn gehouden.

7.3. GG Footwear  is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.


Artikel 8 Aansprakelijkheid/garantie

8.1. Onverminderd  eventuele contractuele garantiebepalingen van GG Footwear , sluit GG Footwear   uitdrukkelijk iedere verregaande aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever of derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, in verband met door GG Footwear  geleverde goederen/producten,  daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GG Footwear , haar werknemers en/of hulppersonen.

8.2. De eventuele aansprakelijkheid van GG Footwear  is te allen tijde beperkt tot de netto inkoopwaarde van het geleverde.

8.3. De opdrachtgever vrijwaart GG Footwear  uitdrukkelijk en volledig tegen iedere verdergaande (schadevergoedings)vordering van hemzelf of van derden.

8.4. Een contractuele garantie wordt alleen verstrekt indien en voor zover de door GG Footwear  schriftelijk aangegeven en overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte garantie. Voldoen aan  contractuele garantieverplichtingen/reclames door GG Footwear  geldt als enige en algehele schadevergoeding.


Artikel 9 Klachten

9.1. Eventuele klachten worden door GG Footwear  slechts in behandeling genomen indien zij GG Footwear  –rechtstreeks- binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen per aangetekend schrijven hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.2. Voor klachten over gebreken die niet uiterlijk waarneembaar zijn, geldt een termijn van 8 dagen vanaf de datum waarop het gebrek geconstateerd wordt, dan wel vanaf de datum waarop dit geconstateerd had kunnen worden. Deze klachten kunnen tot uiterlijk 6 maanden na levering worden ingediend.

9.3. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

9.4. Geringe afwijkingen in kwaliteit en/of kleur e.d. kunnen geen reden tot afkeuring van de geleverde zaken vormen.

9.5. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Daarna worden klachten niet meer in behandeling genomen.

9.6. Indien de klacht door GG Footwear  gegrond wordt bevonden, is GG Footwear  uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander ter keuze van GG Footwear , zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.7. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van GG Footwear .

9.8. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na  voorafgaande schriftelijke toestemming door GG Footwear  en dient altijd franco te geschieden.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend  eigendom van GG Footwear , totdat alle vorderingen die GG Footwear  op opdrachtgever heeft, dan wel die GG Footwear  op enig moment zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

10.2. Met de vorderingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende vorderingen bedoeld. Indien GG Footwear  in het kader van deze verkoopovereenkomst, ten behoeve en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van GG Footwear   geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die GG Footwear  tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever  in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens GG Footwear . Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

10.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt GG Footwear  zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle huidige en toekomstige vorderingen uit welke hoofde  dan ook welke GG Footwear  tegen de opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. Voor zover vereist zal opdrachtgever op GG Footwear ’s eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dat kader vereist zijn.

10.4. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GG Footwear  te bewaren.

10.5. De opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing-, en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan GG Footwear  op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra GG Footwear  te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan GG Footwear  worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van GG Footwear  tegen de opdrachtgever, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

10.6. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens GG Footwear  tekort schiet of aan GG Footwear  goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten, is GG Footwear   gerechtigd alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt GG Footwear  de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde op de dag van terugneming, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

10.7. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

10.8. De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GG Footwear .  De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra GG Footwear  de wens daartoe te kennen geeft, aan GG Footwear  te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel  3:239 BW tot meerdere  zekerheden van de vorderingen van GG Footwear  uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever.


Artikel 11 Betaling

11.1.Betaling dient te geschieden op de wijze als op de orderbevestiging vermeld, tenzij schriftelijk  anders overeen is gekomen. Indien de wijze van betaling niet op de orderbevestiging staat vermeld en niet schriftelijk is overeengekomen, dan dient betaling netto contant bij (af)levering te geschieden middels storting of overmaking op een door GG Footwear  aangewezen bank- of girorekening, zonder enige korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.

11.2.Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten, dan de rente en vervolgens de hoofdsommen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.3.Mocht GG Footwear  een of meer vorderingen op de opdrachtgever bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling die van de opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

11.4.Indien de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, alle overige ten name van de opdrachtgever bij GG Footwear   openstaande vorderingen opeisbaar en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan GG Footwear  rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de achterstallige betalingen, met een minimum van € 50.

11.5.GG Footwear  is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met hetgeen GG Footwear  aan de opdrachtgever is  verschuldigd.


Artikel 12 Ontbinding

12.1. GG Footwear  heeft het recht hetzij de overeenkomst met directe ingang (gedeeltelijk) te ontbinden en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door de opdrachtgever aan GG Footwear  verschuldigd in haar geheel op te eisen, hetzij van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen, indien opdrachtgever enige op haar rustende verplichting jegens GG Footwear  niet, niet tijdig of niet juist nakomt en niet binnen veertien (14) dagen nadat GG Footwear  opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld de tekortkoming heeft verholpen.

12.2.GG Footwear  kan, naast de overige aan GG Footwear   toekomende rechten, de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever met directe ingang ontbinden indien de opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd (al dan niet via eigen aangifte), (voorlopig) surseance van betaling wordt aangevraagd, indien met betrekking tot de opdrachtgever een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de toepassingverklaring van de WSNP, bij overlijden van de opdrachtgever of als de opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of beslag onder de opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen dertig dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of in geval van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden.

12.3.In al deze gevallen is  de vordering van GG Footwear , welke GG Footwear   op de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.


Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1.Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).

13.2.Voor onze export gelden de meest recente Incoterms, zoals vastgesteld door de International Kamer van Koophandel te Parijs inzake de uitleg van handelstermen. De Nederlandse tekst is verbindend.

13.3.Alle geschillen voortvloeiend of verbandhoudend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/met GG Footwear  zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.